M

 

M

 

Положення

про студентське самоврядування

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

вищого навчального закладу «Університет «Україна»

 
 

 

1. Загальні положення
1.1. Самоврядування студентів Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна» (далі - самоврядування) — це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління інститутом, які визначаються директором, деканами факультетів і здійснюється студентами відповідно до мети та завдання, що стоять перед студентами.
1.2. Самоврядування - це право та реальна здатність академічної громади, яке гарантується державою та статутом Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна» (далі - ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ), самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до компетенції студентського самоврядування.
1.3. Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів і аспірантів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника, реалізації їх конституційних прав.
1.4. Самоврядування виражає інтереси всіх студентів інституту, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
1.5. Усі студенти, які навчаються в ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» мають рівні права на участь у студентському самоврядуванні. Будь-яке обмеження студентів на участь у самоврядуванні залежно від джерел фінансування їхнього навчання, наявності у них громадянства України, терміну навчання та рівня їх академічної успішності, за мовними чи іншими ознаками забороняється.
1.6. Основна мета самоврядування - сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.
1.7. Самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності, має право мати власну символіку.
1.8. У своїй діяльності органи самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» та цим Положенням, не дублюють функції деканатів та керівників підрозділів, користуються допомогою і підтримкою директорату, незалежне від політичних організацій.
1.9. Рішення самоврядування ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» мають рекомендаційний характер для адміністрації інституту та є обов'язковими для виконання членами студентського самоврядування та всього студентського колективу.

2. Основні функції, завдання, напрями та принципи діяльності студентського самоврядування
2.1. Завдання органів студентського самоврядування:
сприяти формуванню в студентів інституту патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, гідності;
забезпечувати захист прав та інтересів студентів в органах державної влади та управління, сприяє задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
допомагати адміністрації інституту в організації навчально-виховної роботи в інституті, інститутах та на факультетах, і сприяють її проведенню;
координувати діяльність старост академічних груп;
здійснювати контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
сприяти створенню умов дія вільного розвитку особистості студента шляхом йоге залучення до різноманітних видів творчої діяльності - науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;
сприяти участі у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
брати участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інституту, факультетів тощо.
2.2. Принципи діяльності самоврядування:
повага інтересів та переконань кожного студента інституту, повага думок як більшості, так і меншості;
колегіальність в прийнятті рішень і персональна відповідальність за їх виконання;
періодична звітність виборних осіб перед студентами, які їх обрали, про свою діяльність;
свобода думок, переконань, дискусій, повна гласність в роботі всіх виборних осіб.
2.3. Для виконання перелічених завдань Студентський Парламент (далі - СП) ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», має такі повноваження:
а) представляти з свої законні інтереси, інтереси студентів інституту в державних органах та громадських об'єднаннях;
б) може брати участь у формуванні студентських фракцій у вчених радах інституту, факультетів;
в) аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових умов та інших питань життєдіяльності інституту та звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;
г) може вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;
д) може вносити пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності СП інституту;
є) одержувати від адміністрації інституту об'єктивну та повну інформацію з питань, шо стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні заходи;
є) брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов'язаних зі студентським життям.

3. Права та обов'язки органів студентського самоврядування
3.1. Органи студентського самоврядування:
допомагають адміністрації інституту, факультетів у виконанні завдань навчально- виховної роботи;
допомагають адміністрації інституту, факультетів у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;
регулярно інформують студентів з усіх питань життя інституту, що їх стосуються;
звітують перед студентами інституту про виконану роботу;
беруть участь у формуванні своїх фракцій у Вчених Радах інституту та факультетів;
аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності інституту і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;
вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;
вносять пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів самоврядування студентів;
беруть участь у вирішенні спірних питань пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку інституту;
одержують від адміністрації інституту об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;
беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов'язаних зі студентським життям;
беруть участь в інформатизації інституту;
беруть участь в прийнятті рішення про відрахування студентів з інституту;
проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу інституту.

4. Участь студентів у роботі Вченої Ради ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»
4.1. До складу Вченої Ради ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» входять виборні представники студентів відповідно до квот, визначених у статуті ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» , яка має складати не менше 15 відсотків. Виборні представники студентів обираються СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» .

5. Організаційна структура студентського самоврядування
5.1. Самоврядування здійснюється:
на рівні академічної групи - старостою групи та його заступниками;
на рівні ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» - СП на чолі з президентом.
5.2. В інституті створюються та діють органи самоврядування: СП та Старостат.
6. Конференція студентів інституту
6.1. Вищим органом самоврядування студентів іституту є Конференція студентів інституту. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності самоврядування.
6.2.Делегатів на Конференцію студентів інституту обирають на Конференціях студентів факультетів. Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів інституту, факультету. На конференцію самоврядування факультету обираються делегати за нормами 2 (два) делегати від академічної групи студентів, на конференцію інституту - 1 (один) делегат від академічної групи студентів.
6.3.Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів інституту.
6.4.Конференцію студентів інституту проводять не рідше за один раз у навчальний рік. Позачергові конференції студентів інституту скликають за вимогою не менше ніж 10% студентів інституту або СП чи за ініціативою директорату інституту.
6.5.Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.
6.7.Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.
6.8.Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.
Конференція студентів інституту обирає головуючого, президію, секретаря і лічильну комісію Конференції.
6.9.Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.
6.10. Конференція студентів інституту:
заслуховує звіти голів органів самоврядування;
ухвалює «Положення про студентське самоврядування ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» », вносить зміни та доповнення до нього;
визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій самоврядування студентів інституту;
обирає президента, віце-президента та секретаря СП інституту;
заслуховує зведений звіт про фінансову діяльність органів самоврядування.
6.11. Термін повноважень президента, віце-президента та секретаря СП інституту ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» складає один рік.
6.12. Президент, віце-президент та секретар СП можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

7. Організація діяльності СП
7.1. Засідання СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» проводять не менше одного разу на місяць і вважається правочинним, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів.
7.2. На засіданнях органів студентського самоврядування ведеться протокол, який ігідписується головою або його заступником та секретарем.
7.3. Органи студентського самоврядування інституту діють згідно зі своїми Положеннями та керуються даним.
7.4. Вищим колегіальним представницьким органом самоврядування студентів ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» СП.
7.5. Засідання СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» відбувається не рідше за один раз на місяць. Позачергове засідання СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» скликається на вимогу президента СП, секретаря СП або на вимогу одного з членів СП.
7.6.Рішення СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» підписує головуючий на засіданні СП та секретар.

8. Склад СП
8.1. До складу СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» за посадами входять:
Президент СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
Заступник СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
Секретар СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
Міністри СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» .
8.2. У складі СП створюються Міністерства:
культури та мистецтва;
інформації;
спорту та туризму;
захисту прав та інтересів студентів.
8.3.Президент СП:
очолює СП та здійснює загальне керівництво СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
діє від імені СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
представляє СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» у Вченій Раді ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
має право скликати позачергову Конференцію Студентів інституту;
скликає засідання СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
представляє органи студентського самоврядування за межами ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
погоджує з директором питання, що стосуються навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету та інше;
вносить пропозиції про форми заохочення та стягнення студентів та бере участь у розподілі матеріальної допомоги студентам факультету;
подає пропозиції щодо оцінки роботи викладачів, зміни навчального графіку і розкладу занять;
формує пропозиції до СП щодо призначення іменних стипендій;
приймає участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
вносить пропозиції до СП та адміністрації ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» щодо поліїшіення умов навчання і побуту студентів та інше;
виконує інші функції в межах своїх повноважень.
8.4. Віце - президент СП інституту:
здійснює повноваження голови СП інституту в разі його відсутності (хвороба, навчання за межами інституту, проходження практики тощо);
координує діяльність мінестерств СП інституту;
допомагає голові СП інституту у його поточній роботі;
здійснює інші повноваження за дорученням СП інституту або голови СП інституту.
8.5. Секретар СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»:
веде протокол засідань СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» та підписує його разом з головуючим;
координує виконання поточних та перспективних планів діяльності СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»
веде документацію СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
виконує інші функції, що покладені на нього Конференцією та СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
разом з головою СП інституту підписує від імені СП інституту всі види угод та інші документи;
інформує членів СП інституту про виконання рішень;
має право брати участь у роботі студентських рад факультетів.
8.6. Мінестерство культури і мистецтва:
Пошук нових талантів з числа студентів інституту;
допомагає під час організації та проведення загальноінститутських, загально-інститутських та загальноміських заходів;
допомагає під час організації гуртків художньої самодіяльності та створення клубів за інтересами;
проводить зустрічей з непересічними людьми - діячами культури та мистецтва;
проводить вечори відпочинку, конкурси, КВК;
встановлює та підтримує зв'язки з установами культури.
8.7. Міністерство інформації:
Збирає інформацію та доводить до відома студентів рішення, прийняті на засіданнях Вченої Ради інституту, а також інформацію, необхідну для повноцінного функціонування студентського колективу за допомогою інформаційних стендів та оголошень;
пише оголошення про загальноінститутські, загально-інститутські, загальноміські та інші заходи;
інформує студентів та викладачів про діяльність і плани роботи СП;
поновлює інформацію на стендах СП.
8.9. Міністерство спорту та туризму:
Допомагає в організації секцій з окремих видів спорту;
формує команди з баскетболу, волейболу, футболу;
допомагає в організації спортивно-масових свят;
організовує туристичних мандрівок;
заохочує студентів до занять фізичною культурою та спортом.
8.10. Міністерство захисту прав та інтересів студентів:
Сприяє дотриманню студентами правил внутрішнього розпорядку інституту;
збирає інформацію про порушення прав та інтересів студентства; їх скарги та пропозиції та вирішує проблеми студентської молоді;
проводить щорічне опитування серед студентів для виявлення проблем студентів;
подає клопотання до директора ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» про звільнення чи відсторонення посадових осіб чи професорсько-викладацького складу, при порушенні останніми посадових обов'язків та морально-етичних норм.
8.11. Старостат - дорадчий орган при СП, керівництво яким здійснює заступник голови ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» .
Старостат збирається не рідше за один раз на місяць. Засідання старостату є правочинним за наявності 2/3 старост.
Старостат обирає зі свого складу секретаря старостату, який відповідає за ведення протоколу засідань та явку старост на засідання старостату.

9. Членство в студентському самоврядуванні СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»
9.1. Членство в СП ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» є добровільним.
9.2. Членами СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна" можуть бути студенти денної форми навчання ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» .
9.3. До складу СП інституту входять президент, Віце-президент, секретар та міністри СП.
9.4. Член Студентського парламенту інституту має право:
брати участь в діяльності СП інституту, обирати та бути обраним до складу її органів;
отримувати інформацію про діяльність СП інституту;
вносити пропозиції до Студентського парламенту інституту та її виконавчих органів, пов'язані з її діяльністю.
9.5. Член Студентського парламенту інституту повинен:
дотримуватись цього Положення;
виконувати рішення Студентської парламенту інституту;
брати активну участь у роботі Студентського парламенту інституту, не допускати дій, що підривають її авторитет та авторитет інституту в цілому.
9.6. Членство в СП інституту припиняється:
у разі порушення цього Положення;
за заявою про добровільний вихід зі складу СП інституту;
у випадку закінчення навчання у ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» або відрахування;
у випадку ліквідації СП інституту.
9.7. Відкликання члена СП інституту здійснюється за рішенням Конференції студентів факультету або інституту.

10. Умови діяльності
10.1. Органи студентського самоврядування інституту мають статус самоврядних неприбуткових організацій, можуть мати права юридичної особи, зокрема печатки з власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземних валютах, нести майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.
10.2. Студенти, органи та посадові особи студентського самоврядування самостійно реалізовують надані їм повноваження.
10.3. Адміністрація ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» не має права втручатися в діяльність студентського самоврядування.
10.4. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування може здійснюватись за рахунок:
коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності органів самоврядування студентів у межах Статуту ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» ;
спонсорських коштів;
добровільних внесків студентів;
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;
цільових коштів, спрямованих на основну діяльність органів самоврядування студентів.
10.5. Про свою фінансову діяльність органів студентського самоврядування інституту звітують перед конференцією студентів.
10.6. Адміністрація інституту та факультетів всебічно сприяє роботі органів самоврядування інституту на всіх рівнях.
10.7. Директор інституту, декани факультетів, своїми розпорядженнями надають органам самоврядування інституту, факультетів у безоплатне користування приміщення з телефонним зв'язком (у межах міста), доступом до інститутської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.
10.8. Адміністрація інституту надає органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю.
10.9. Участь студентів у студентському самоврядуванні заохочується наданням пільгових цін в оплаті за надання навчальних послуг, забезпечення робочими місцями в межах інституту або іншими шляхами.

11. Додаткові положення
11.1. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів інституту.
11.2. Органи та посадові особи студентського самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів та дій адміністрації ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» , які обмежують права студентів, органів та посадових осіб студентського самоврядування.
11.3. Реорганізація діяльності студентського самоврядування ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» можлива після внесення змін та доповнень в дане Положення, які вносяться в порядку, зазначеному в п.11.1.

 

 

 

M

 

M

 

sample image