Наукова діяльність кафедри МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту є однією із провідних кафедр Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» за науково-дослідною діяльністю. Тема наукового дослідження кафедри «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту в трансформаційний період». В рамках якої науково-педагогічні працівники кафедри, асистенти працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями, керують науковою роботою студентів, публікують монографії, статті, тези доповідей.

Основними напрямами досліджень є: дослідження удосконалення систем менеджменту за допомогою сучасних систем інформаційних технологій; дослідження у напрямку стратегічного менеджменту з питань, присвячених пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств та розробці результативних підходів до ефективного управління підприємством; дослідження з питань особливостей управління підприємством у системі підвищення організаційно-економічної ефективності господарської діяльності, дослідження алокаційної функції адміністративного менеджменту та аналітичними дослідженнями щодо вивчення досвіду функціонування підприємств в країнах Європейського союзу; вивчення особливостей, проблем і перспектив розвитку інвестиційного забезпечення підприємств інфраструктурних галузей економіки в умовах її реформування; розробка питань щодо залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України та дослідження системи управління діловими процесами вертикальних інтеграційних об`єднань.

Результати наукових досліджень кафедри втілюються у наукових та навчально-методичних розробках, що спрямовані на якісне забезпечення освітнього процесу студентів напрямів підготовки менеджмент.

Одним із першочергових завдань наукової діяльності кафедри є активізація наукової роботи студентів інституту, метою якої є залучення здібної й талановитої молоді до наукової діяльності з метою їх всебічного розвитку, реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

В рамках наукової діяльності на кафедрі була започаткована наукова школа «Система управління підприємством в умовах трансформаційної економіки». Також, на кафедрі діє наукове товариство «Сучасні проблеми менеджменту», в яке входять студенти галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Очолює наукове товариство студентка 6 курсу Повх О.М., яка є учасником, переможцем  та стипендіатом конкурсів різних рівнів, зокрема у 2014 р. отримала сертифікат про проходження стажування від Фундації Central European Academy Studies and Certifications (Польща) Університет Інформатики м. Лодзь; нагороджена дипломом в номінації «За наукову новизну» у Міжнародній науково-практичній конференції «Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації», нагороджена дипломом І ступеня за участь у V Всеукраїнській науковій студентській конференції «Молода економіка» (м. Умань); у 2015 році отримала диплом за І місце (секція «Економіка») у Конкурсі студентських наукових робіт за тематикою XI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», присвяченого Дню науки в Україні; у 2016 році отримала диплом за І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт присвяченому Дню Науки в Україні.

Студенти беруть участь у виконані науково-дослідних робіт, разом з науково-педагогічними кафедри проводять експериментальні роботи та теоретичні дослідження, що є основою підготовки курсових та дипломних робіт,  виступають з доповідями на наукових конференціях, симпозіумах, форумах різних рівнів. Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри та студентів щорічно публікуються. Зокрема, випущено 5 навчальних посібника, 3 монографії, надруковано більше ніж 80 наукових статей та тез конференцій, в тому числі близько 50 в співавторстві зі студентами.

Студенти галузі знань 07 «Менеджмент» багаторазово брали участь та перемагали у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт та Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт, Всеукраїнських олімпіадах за окремими напрямами. У рамках програми «Мобільність студентів» разом з Фундацією Central European Studies and Certification (Польша) студенти проходять навчально-ознайомчу практику за кордоном та мають можливість навчатися у магістратурі Університету Інформатики (WSIiU) у м. Лодзь без відриву від основного місця навчання.

Професорів та доцентів кафедри запрошують опонувати дисертації на здобуття наукових ступенів, керувати науково-дослідною роботою аспірантів, брати участь у спільних дослідницьких проектах інших ВНЗ України, Польщі, Болгарії.

sample image