Інформація про кафедру менеджменту

Кафедра менеджменту – це провідна кафедра соціально-економічного профілю Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», яка забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі управління та адміністрування, які здатні працювати у різних сферах бізнесу, приймати високоефективні рішення, що забезпечують економічну стабільність і безпеку як регіону, організації, особистості, так і держави у цілому.

Стратегічною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування»», озброєних новітніми методами і технологіями управління, наділених лідерськими і творчими здібностями, здатних вирішувати складні управлінські проблеми і досягати успіху в мінливому ринковому середовищі. Для досягнення цієї мети науково-педагогічний  склад  кафедри вважає за доцільне продовжити стратегію поєднання загальноекономічної та управлінської підготовки студентів за спеціалізованими модулями, що враховують регіональні особливості та потреби. Це дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку освітньо-професійних послуг та широкі можливості для працевлаштування випускників, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

На сьогоднішній день за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» кафедрою менеджменту здійснюється підготовка освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» та за освітнім рівнем «магістр» – спеціальність 073 «Менеджмент».

Актуальність освітньої діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» з даного напряму підготовки фахівців підтверджується рішеннями щорічних круглих столів та семінарів з проблем та перспектив підготовки менеджерів організацій та адміністрування для Миколаївського регіону, які проводяться за участю керівників обласних та міських галузевих управлінь, керівників і провідних фахівців підприємств.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у виконанні планових наукових тем, друкують наукові монографії, підручники, навчальні посібники та методичні матеріали з менеджменту. Кафедра є ініціатором створення та організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку економічних систем в умовах глобальної нестабільності».

На кафедрі функціонує наукова школа менеджменту, зосереджена на розробці новітніх підходів до проблем та прогнозів розвитку управління національною та міжнародною економіками, поглибленому дослідженні теоретико-методологічних проблем менеджменту, сутнісних особливостей процесу глобалізації. На кафедрі працює  проблемна група «Менеджер – професія XXI ст.». Кращі студенти спеціальності продовжують навчання в аспірантурі.

Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту та права (за напрямом «Менеджмент») сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям мати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно орієнтованих дисциплін і оволодіти професією.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється у відповідності з планом, що розробляється на кожний навчальний рік. Провідними базами підвищення кваліфікації були та є: Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ), Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв). Викладачі мають можливість проходити  стажування за кордоном (Польща, Ізраїль). Матеріали стажування використовуються у навчально-виховному процесі.

Освітній процес з усіх дисциплін повністю забезпечений навчально-методичними комплексами, типовими і робочими програмами, текстами лекцій, які взаємопов'язані, професійно орієнтовані та відбивають специфіку  галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Викладачі кафедри є науковими керівниками дипломних досліджень студентів. При кафедрі менеджменту функціонують кабінети фінансово-економічних дисциплін, менеджменту, управління трудовим потенціалом, імітаційного моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів, лабораторія інформатики тощо.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відео супроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ – кейс-стаді (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відео тренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування з метою оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» реалізується за активної участі усіх науково-педагогічних працівників кафедри та студентів навчального закладу.

З метою вдосконалення якості освіти та забезпечення ефективної організації освітнього процесу в 2016-2017 н.р. кафедрою визначено подальші кроки роботи за такими напрямами: вдосконалення навчальних програм; підвищення якості методичного забезпечення навчальних дисциплін; посилення практичної підготовки студентів; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до розвитку культури; вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання; формування контингенту студентів; встановлення зворотних зв’язків між учасниками навчального процесу; розширення присутності інституту в національних і міжнародних програмах підготовки фахівців з вищою освітою; самооцінка ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.

Провідними базами практики є: Головне управління державної казначейської служби України у Миколаївській області, Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області, ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ «Просто-Страхування», ТОВ «Альпі-Україна», ПАТ «РАДСАД», ТОВ «Техномир-Николаев», ТОВ «Геодемос», ЧППКФ «Индикатор», ТОВ «Баязет»,  ТОВ «Роксолана-ЮБМ», ТОВ «Форса-Украина».

Для посилення практичної підготовки студентів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» при кафедрі створено центр кар’єри та професійного розвитку менеджера «Альтаїр», який включає такі Програми:

- Менеджер – шлях до професії;

- Розвиток лідерських якостей;

- Менеджер – на шляху до кар’єри;

- Наукові рекомендації щодо вдосконалення управлінської діяльності.

Кафедра менеджменту щорічно проводить творчий конкурс «Менеджер майбутнього», в якому можуть брати участь старшокласники. Деталі конкурсу розміщені на сайті Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини «Університет «Україна» у розділі «Абітурієнту», пункт «Конкурси».

Конкурсні роботи надсилати електронною поштою на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.або привезти особисто до 24.04.2017 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 22, кафедра менеджменту.

За результатами конкурсу автори кращих творчих робіт отримають право на спеціальні ціни у навчанні.

 

Контактна інформація

Приймальна комісія: 8 (0512) 57-21-55

Кафедра менеджменту: 8 (0512) 71-48-02

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

54003, Україна, м. Миколаїв, вул. 2-га Військова, 22

sample image