Стратегічною метою кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з напряму «Менеджмент», озброєних новітніми методами і технологіями управління, наділених лідерськими і творчими здібностями, здатних вирішувати складні управлінські проблеми і досягати успіху в мінливому ринковому середовищі. Для досягнення цієї мети колектив кафедри вважає за доцільне продовжити стратегію поєднання загальноекономічної та управлінської підготовки студентів за спеціалізованими модулями, що враховують регіональні особливості та потреби. Це дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку освітньо-професійних послуг та широкі можливості для працевлаштування випускників, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

      Актуальність освітньої діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини з даного напряму підготовки спеціалістів підтверджується рішеннями щорічних круглих столів та семінарів з проблем та перспектив підготовки менеджерів організацій та адміністрування для Миколаївського регіону, які проводяться за участю керівників обласних та міських галузевих управлінь, керівників і провідних фахівців підприємств.

      У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням; перегляд навчальних фільмів з коментарем викладача; розв’язання аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ - кейс-стаді (у тому числі й з використанням комп’ютерних програм); комп’ютерні імітаційні вправи; ділові ігри; відеотренінги з різних управлінських дисциплін; навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на підприємствах; виконання вправ за технологією «баскет-метод»; тестування з метою оцінювання рівня професійних умінь і навичок.

        Викладацький склад кафедри менеджменту та адміністрування сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям мати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно орієнтованих дисциплін і оволодіти професією.

     Провідними базами практики є: Головне управління державної казначейської служби України у Миколаївській області, Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області, ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ «Просто-Страхування», ТОВ «Альпі-Україна», ПАТ «РАДСАД», ТОВ «Техномир-Николаев», ТОВ «Геодемос», ЧППКФ «Индикатор», ТОВ «Баязет», ТОВ «Роксолана-ЮБМ», ТОВ «Форса-Украина».

Для посилення практичної підготовки студентів з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» при кафедрі створено центр кар’єри та професійного розвитку менеджера «Альтаїр», який включає такі Програми:
Менеджер – шлях до професії;
Розвиток лідерських якостей;
Менеджер – на шляху до кар’єри;
Наукові рекомендації щодо вдосконалення управлінської діяльності.
Ця спеціальність – дорога до успіху і шанс до кар’єрного росту!

sample image