Нормативні дисципліни,

що викладаються на освітньому рівні «бакалавр»

галузі знань 07 «Менеджмент»

напряму підготовки 073 «Менеджмент»

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Українознавство

- Історія України

- Україна в контексті світового розвитку

- Історія української культури

1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів

1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1.4. Філософія

1.5. Фізичне виховання

1.6. Екологія та екологічна етика

1.7. Інформаційні технології

1.8. Основи наукових досліджень

1.9. Історія економіки та економічної думки

1.10. Вища математика

1.11. Теорія ймовірності та математична статистика

1.12. Економетрика

1.13. Оптимізаційні методи і моделі

2. Цикл дисциплін професійної підготовки


2.1. Охорона праці в галузі

2.2. Інформаційні технології в галузі

2.3. Макроекономіка

2.4. Мікроекономіка

2.5. Політична економія

2.6. Державне та регіональне управління

2.7. Аудит

2.8. Бухгалтерський облік (загальна теорія)

2.9. Гроші та кредит

2.10. Економіка підприємства

2.11. Економіка праці та соціально-трудові відносини

2.12. Теорія організацій

2.13. Маркетинг

2.14. Менеджмент

2.15. Міжнародна економіка

2.16. Операційний менеджмент

2.17. Управління персоналом

2.18. Самоменеджмент

2.19. Регіональна економіка

2.20. Статистика

2.21. Управління інноваціями

2.22. Фінанси

2.23. Стратегічне управління

2.24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.25. Адміністративний менеджментНормативні дисципліни,

що викладаються на освітньому рівні «магістр»

галузі знань 07 «Менеджмент»

спеціальності 073 « Менеджмент»

1. Цикл гуманітарної підготовки

1.1. Дидактика вищої школи

1.2. Глобальна економіка

1.3. Соціальна відповідальність

1.4. Інноваційний розвиток підприємства

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Менеджмент організацій

2.2. Корпоративне управління

2.3. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

2.4. Інвестиційний менеджмент

2.5. Стратегічний менеджмент

2.6. Фінансовий менеджмент

sample image