КАФЕДРА ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ НАУК

На кафедрі здійснюється підготовка за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр» таких спеціальностей (очна та заочна форми навчання):
081 «Право»
053 «Психологія»
061 «Журналістика»

081 «Право»
Юридична освіта пов'язана з можливістю позитивно впливати на будь-які події в житті людини та суспільства. Юрист може допомогти несправедливо скривдженій людині, захистити права потерпілого від злочину, допомогти особі, незаконно звільненій з роботи, поновити або захистити оскаржувані майнові чи житлові права. Слідчий або суддя, може забезпечити справедливе покарання злочинця. Прокурор має право притягнути до відповідальності чиновника, який порушує закон.
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:
Соціально- гуманітарна ерудованість:
- визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин;
- здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
- давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
- оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
Дослідницькі навички:
- узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
- використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;
- самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.
Комунікація:
- вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;
- викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;
- відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем.
Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:
- належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
- вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
- користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;
- працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
Праворозуміння:
- демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
- пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;
- демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права.
Правозастосування:
- застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
- самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Наші випускники підготовлені для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; в органах прокуратури; в органах Міністерства юстиції України; в системі нотаріату; в адвокатурі; в юридичних службах підприємств усіх форм власності; в державних та недержавних господарських структурах, податкових, аудиторських органах та органах державного управління.


053 «Психологія»
Психологія – це універсальна професія, тому що психологічні знання допомагають глибше зрозуміти себе, вирішити життєві питання, надати допомогу іншим, уникнути гострих конфліктів; психологічні знання ми застосовуємо для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі; вивчення психології сприяє підвищенню ефективності власної професійної діяльності, вмінню розвивати свою справу, налагодженню стосунків між членами трудового колективу, природному наближенню до гармонії з довкіллям.
Сфери застосування:

психолог на виробництві;
психолог у закладах освіти та виховання;
психолог у сфері обслуговування;
психолог у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення;
психолог у громадсько-політичних організаціях.

Випускник спеціальності 053 «Психологія» виконує наступні виробничі функції:

• діагностична – вивчає особливості людини, групи, різних категорій населення, ступінь і спрямованість впливу на них мікро- та макросередовища;
• прогностична– програмувати, прогнозувати вплив на обʼєкт соціальної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, моделювати соціальну поведінку цих об’єктів;
• соціально-профілактична – передбачати і приводити в дію соціально правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні та інші механізми попередження і подолання негативних явищ, організовувати соціально-терапевтичну, соціально-побутову, психолого-педагогічну, медичну, юридичну та іншу допомогу, забезпечувати захист прав сім’ї, жінок, підлітків, дітей, молоді;
• правозахисна – використовувати весь комплекс законів і правових норм, спрямованих на надання психологічної допомоги, підтримки і захисту населення, як того, що проживає в країні, так і тієї частини, що знаходиться за її межами;
• соціально-педагогічна виявляти інтереси і потреби людей у різних видах діяльності (виховній, навчальній, освітній, культурно-дозвіллєвій, спортивно-оздоровчій, технічній, художній творчості), залучати до роботи різні установи, (організації, громадські, творчі та інші об’єднання спеціалістів, тренерів, організаторів культурно-дозвіллєвої роботи), сприяти соціалізації особистості;
• соціально-психологічна – організовувати консультування різного виду, корегувати міжособистісні стосунки, допомагати в соціальній реабілітації всім, хто потребує допомоги, сприяти соціальній адаптації особистості;
• соціально-медична– організовувати роботу по профілактиці здоров’я, роботу з планування сім’ї, формувати відповідальне ставлення до міжстатевої поведінки, сприяти психологічній підготовці молоді до сімейного життя, сприяти формуванню здорового способу життя;
• соціально-побутова– сприяти і надавати необхідну психологічну допомогу і підтримку різним категоріям населення (інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, молодим сім’ям);
• соціально-комунікативна – встановлювати контакти з тими, хто потребує допомоги і підтримки, організовувати обмін інформацією, сприяти включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних психологічних служб;
• морально-гуманістична– надавати психологічній роботі високих гуманістичних ідей, створювати умови для гідного функціонування людини, групи, верств населення в суспільстві;
• рекламно-пропагандистська – організовувати рекламу психологічних послуг, пропаганду ідеї соціально-психологічного захисту людини;
організаційно-управлінська – надавати допомогу в психологічних центрах на підприємствах, в організаціях, за місцем проживання, спрямовувати діяльність психологічних центрів на надання різних видів допомоги і психологічних послуг населенню, в першу чергу малозахищеним верства, окремим людям.


Спеціальність 061 «Журналістика»

Журналістика є важливим соціальним інститутом, створеним із метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, формування громадської думки й управління масовими емоціями, необхідне для оптимального функціювання решти соціальних інститутів й суспільства в цілому як саморегулятивної системи.
На кафедрі права та соціально-поведінкових наук готують майбутніх журналістів, тому вона є випусковою для спеціальності “Журналістика”. Кафедра здійснює повний цикл підготовки майбутніх фахівців у галузі теорії і практики журналістики за кваліфікаційними рівнями:

бакалавр;
спеціаліст.

Кафедра здійснює підготовку творчих і технічних працівників ЗМІ за спеціалізаціями:

газетна журналістика;
фото справа;
радіожурналістика;
тележурналістика;
інтернет-журналістика.

Під час навчання студенти мають можливість почати реалізовувати творчий потенціал. Перед ними ставиться задача на прикладі професійних зразків самостійно готувати тексти заміток, статей, інтерв’ю, телевізійних сюжетів, матеріалів інших жанрів, а також фотоматеріалів для регіональних видань:

• студентської газети «Глобус України»;
• «Южная правда»;
• «Николаевские новости»;
• «Вечерний Николаев»;
• «Рідне Прибужжя»;
• «Родной причал»;
• «Відкритий урок»;
• «Наш город Николаев»;
а також провідних телекомпаній:
• «Обласна державна телерадіокомпанія»;
• «Сатурн»;
• «Март».

Наприклад, під час виробничої практики студенти мають змогу спостерігати за роботою професійних тележурналістів та аналізувати методи створення телевізійної продукції. Вони долучаються до самостійного виготовлення телематеріалів трьох основних жанрів – інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного, а також ознайомлюються з принципами роботи з телевізійною технікою й роботою в кадрі.

Перелік майбутніх посад

Спеціалізації, які можуть отримати студенти спеціальності «Журналістика»:

• державна служба
• соціальні комунікації та зв'язки з громадськістю
Закінчивши навчання, випускник може реалізувати себе в таких видах діяльності:
• позаштатний кореспондент або «фрілансер».
• власний кореспондент (обов'язки – збір інформації, надання свіжих новин).
• репортер-автор «новинних» жанрів (повинен завжди перебувати в центрі подій).
• ведучий рубрики (тобто постійного розділу в газеті, журналі, радіо- або телепрограмі).
• відповідальний секретар (допомагає погоджувати роботу відділів, контролює всю роботу з випуску свіжого номера, починаючи зі складання попереднього плану номера до верстки і здачі макета до друкарні).
• головний редактор (відповідає за підготовку матеріалів до друку і вихід номера).
• рекламний журналіст – перспективний новий напрям, що з'явився протягом останнього десятиліття, – зовнішня реклама (щити, вивіски, вітрини).
• робота на радіо й телебаченні. Передбачає і написання сценаріїв, і озвучування текстів, підготовку своїх програм, вихід у прямий ефір. Це радіомовлення, ді-джеї, диктори, звукорежисери, оглядачі, коментатори.
• журналіст-міжнародник.

Крім того, випускники можуть працювати в прес-центрах органів законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування всіх рівнів на посадах спеціалістів-організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів управління соціальним розвитком, у науково-дослідних структурах.

Загальна характеристика напряму підготовки
6.030301 «Журналістика» (061 «Журналістика»)

Журналістика – суспільно відповідальна професія. В умовах глобалізації інформаційного простору преса, радіо, телебачення, мультимедійні ресурси та комп’ютерні мережі є дієвими важелями управління суспільними процесами, розбудови громадянського суспільства. Чим далі,тим більшою стає потреба в журналістських кадрах нової формації, спроможних до самостійного осмислення державоутворювальних процесів та процесів розвитку суспільства, поглибленого аналізу та об’єктивного донесення інформації до широкої громадськості.

ЗМІ називають «четвертою владою» не тому, що журналісти мають якісь особливі преференції, а тому, що, у разі виконання ними професійних обов’язків на високому фаховому рівні, вони можуть суттєво впливати на суспільно-громадські відношення та процеси. Зокрема,особливого значення набуває журналістська діяльність в період виборів, оскільки саме із ЗМІ громадяни отримують інформацію, на основі якої вони можуть зробити свідомий вибір та реалізувати своє головне демократичне право – право на обрання представників до органів влади.
Отже, розвиток засобів масової інформації, побудова інформаційного суспільства та впровадження високих інформаційних технологій у міжнародно-правову практику та внутрішньополітичну структуру держави ставить на порядок денний необхідність збільшення чисельності спеціалістів, підготовлених до оперативної інформаційно-аналітичної діяльності у галузі суспільних відносин та впровадження їхніх професійних навичок у практичну журналістську діяльність.
Підготовлений фахівець спеціальності 061 «Журналістика» володіє прийомами та методами створення сучасної друкованої та аудіовізуальної журналістики. Він може здійснювати такі види діяльності як:

рекламно-інформаційну;
рекламно-управлінську;
рекламно-виробничу;
рекламно-торговельну;
організаційно-рекламну;
маркетингово-рекламну;
інформаційно-творчу;
інформаційно-комунікаційну;
інформаційно-управлінську;
інформаційно-аналітичну;
інформаційно-соціологічну;
художньо-творчу;
культурно-просвітню;
аналітичну;
науково-дослідну;
експертно-консультаційну.

Необхідні знання, навички та риси характеру

Для посади журналіста повинна бути вища освіта за фахом. У кваліфікованого фахівця мають бути належні навички вираження думки й відчуття мови. Журналістський талант і легке перо підвищують продуктивність праці журналіста і роблять статті такими, які легко читаються. Журналіст має помічати деталі і дрібниці, уміло використовувати інтуїцію. Для журналіста, що спеціалізувався з будь-якої певної теми, природно, необхідні ґрунтовні знання саме в цій галузі, але в цілому не зашкодять широкий кругозір, а також знання з різних сфер життя.

Особисті та професійні якості

Перш за все, це комунікабельність, інтелект, спостережливість, ерудиція, грамотність, наполегливість, оперативність, порядність, широкий кругозір, хороша пам’ять, допитливість, професійна етика та легке засвоєння нових навичок і знань. Також журналістові необхідно бути тактовним, добре «підкованим» у законодавстві, стійким до стресу, мати хорошу дикцію і грамотну мову, а також уміти слухати і чути.

sample image