КАФЕДРА ПРАВА

факультету права та соціально-інформаційних технологій

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

ВНЗ "Університет "Україна"

Кафедра права факультету права та соціально-інформаційних технологій є однією із провідних кафедр, Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна".

Економічні та соціально-політичні реформи в Україні закономірно стали причиною виникнення нових соціально – економічних проблем, як в масштабах всієї держави, так і в Миколаївського регіону. І як наслідок відбулося значне зростання числа громадян, які потребують правової допомоги. Відповідно зріс попит на фахівців-юристів, які могли б на високому професійному рівні розв’язувати дані проблеми. Особливо гостро відчувається проблема надання правової допомоги для малозабезпечених та нужденних верств населення у м. Миколаїв та Миколаївській області.

Саме це, разом із наявністю численних замовлень від правоохоронних закладів, органів державної влади області та міста, підприємствах різних форм власності, викликало необхідність ліцензування в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна" спеціальності 08 "Право", галузі знань 081 "Право", освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", а в Миколаївському коледжі ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" і "бакалавр" сприятиме вирішенню проблеми забезпечення підприємств та установ в юридичних послугах для міста та області.

Організація підготовки фахівців спеціальності "Право", ґрунтується на впровадженні таких принципів:

- побудови навчального процесу за кредитно-модульною системою;

- забезпечення у навчальному процесі значного обсягу навчальних годин для самостійної роботи студентів;

- створення студентам умов для роботи з першоджерелами, основними підручниками, додатковою літературою;

- підвищення рівня вимог щодо оцінки результатів роботи студентів;

- забезпечення студентів додатковими навчальними послугами, зміст та обсяг яких суттєво сприяє росту рівня освіти;

- налагодження співпраці з навчальними закладами України та інших країн, сприяння інформаційному обміну між викладачами та студентами, у тому числі у напрямку проведення спеціальних дослідницьких робіт;

- перевага постійно працюючим кадрам професорсько-викладацького складу та підготовка і підвищення кваліфікації власних кадрів викладачів, залучення до викладання викладачів з провідних європейських коледжів;

- постійної роботи над вдосконаленням методичного забезпечення навчального процесу;

- досягнення високої ритмічної організації навчального процесу.

Дуже важливим при підготовці фахівців спеціальності "Право" в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна" є:вільний доступ до комп’ютерних класів, які мають вихід до всесвітньої мережі Інтернет;можливість підготовки до семінарських занять з використанням комп’ютерної техніки, в тому числі потужною електронною базою літературних джерел, та широкого спектру баз практики для майбутніх фахівців.

Особливістю адаптованого, до сьогоднішніх умов, навчання в Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна" є інтеграція навчального процесу фізично здорових студентів разом зі студентами з обмеженими можливостями, що мають вади зору, слуху та інших органів. , це надасть їм можливість посісти таке місце у суспільстві, що відповідатиме моральним та юридичним нормам розвинутих країн. Навчальний заклад займається також підготовкою фахівців, що максимально адаптована до практичних потреб регіону, це виражається як у напрямках наукової діяльності інституту, так і їх практичній підготовці.

Очолює кафедру відомий фахівець в сфері адміністративного права, професор кафедри, доктор юридичних наук, Микола Порфирович Пихтін.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

 

- Дадерко Леонід Федорович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;

- Шевченко Ольга Тарасівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;

- Олійник Олег Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

Нікора Анна Олександрівна – заступник директора з науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;

- Половченя Алла Борисівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;

- Мірошкіна Наталія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.

 

 

Основними завданнями кафедри є:

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;

- виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;

- надання методичної допомоги керівництву інституту і факультетів;

- організація і проведення виховної роботи з студентами.

З метою підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей; забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги; формування правової культури громадян; підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності; розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг, при кафедрі працює юридична клініка "Логос".

Коло наукових інтересів викладачів окреслено такими напрямками:

1. Адміністративно-правове регулювання практичної правової освіти в сучасних трансформаційних умовах.

2. Актуальні проблеми удосконалення адміністративного законодавства в умовах розбудови української державності.

IMG 2626

sample image