Спеціальності, з яких циклова комісія є випускаючою

Циклова комісія із суспільно-гуманітарних дисциплін є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

  • галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (06 «Журналістика») спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» (061 «Журналістика»);
  • галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» (12 «Інформаційні технології») спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (123 «Комп’ютерна інженерія»);
  • галузі знань 0304 «Право» (08 «Право») спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»).

 

 

Загальна характеристика

спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» (061 «Журналістика»)

Професія фахівця з видавничої справи та редагування здавна користується повагою та шанується широкою громадськістю. Видавнича справа є важливою ланкою життя сучасного суспільства. У сучасних умовах розвитку різних форм власності та господарювання, поступового переходу до нових економічних відносин навіть молодший спеціаліст з видавничої справи та редагування спроможний одночасно виконувати кілька функцій, які ще нещодавно були притаманні різним спеціальностям: складальника, коректора, верстальника, макетувальника, оформлювача тощо.

Сьогодні докорінно змінюється структура редакційно-видавничих підрозділів, переглядаються функціональні обов’язки їх працівників. У зв’язку з науково-технічною революцією триває комп’ютеризація суспільства, що у свою чергу, сприяє появі малих видавничих служб при офісах, на малих підприємствах тощо. Це потребує фахівців із знанням видавничої справи, які могли б оперативно та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку, іншу інформацію.

Фахівець із видавничої справи та редагування – це високоосвічена особистість, його діяльність базується на базі глибоких знань національної та світової культури, економічних потреб, особистих досягнень в інформаційній діяльності, вмінні формувати світового інформаційного простору та швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Спеціаліст із видавничої справи та редагування може реалізувати свої здібності у практичній діяльності видавництв, редакцій газет, журналів, радіо, телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність у інформаційному просторі.

Напрямки діяльності фахівця видавничої справи та редагування: сфері видавництва; друкованих ЗМІ; професійних організаціях (виготовлення інформаційної продукції, редагування та підготовка до друку матеріалів); діяльність у громадських організаціях.

Крім того, фахівці із видавничої справи та редагування, які мають обмежені фізичні можливості, можуть працювати в домашніх умовах. Ця спеціальність може задовольнити тих, хто не може перебувати в службовому приміщенні впродовж дня, й надає можливість виконувати роботу редактора, кореспондента чи коректора вдома – у зручний для себе та родини час.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» (061 «Журналістика») можуть обіймати такі посади, як: коректора або молодшого редактора – книжкового видавництва будь-якої форми власності; редакції радіомовлення чи телебачення; рекламної агенції чи рекламного відділу; видавництв навчальних закладів, наукових інститутів; видавництв підприємств та фірм, громадських, наукових, релігійних організацій, політичних партій; друкарень та інших редакційно-видавничих підприємств;секретар адміністрації – в держаних органах законодавчої або виконавчої влади; справочинця (діловода) будь-якої організації, що потребує таких фахівців.

Загальна характеристика спеціальності

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

(123 «Комп’ютерна інженерія»)

В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті пройшли глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискує час і розширює доступ до різноманітних областей знань. Не прийняти можливостей, що пропонує інформаційна революція – означає повернутися спиною до майбутнього і до життєво важливих потоків інформації, які складають живлячу силу часу.

На даний час існує дуже багато прикладних програм для роботи як з локальними так із глобальними мережами. Вони створені таким чином, що простому користувачу дуже просто працювати з мережею, не вникаючи в принципи функціонування мереж. У зв’язку із швидкими темпами розвитку, застосуванням комп’ютерних мереж і впровадження комп’ютерної техніки у всіх сферах життя суспільства обумовлюється потреба у фахівцях з обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Спеціальність забезпечує підготовку студентів в області обчислювальної техніки, створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж Ethernet, ATM, IP-MPLS, Frame Relay, як апаратних, так і програмних засобів і технологій. У блоці спеціальних дисциплін студенти вивчають організацію ЕОМ і систем, протоколи та інтерфейси персонального комп'ютера – PCI, PCI-E, AGP, USB, CAN, SATA, IDE, SCSI; мови програмування високого рівня – С++, Visual BASIC, Java; технологію програмування, системне і прикладне програмне забезпечення, мікропроцесорні системи, обчислювальні системи високої продуктивності, спеціалізовані ЕОМ, розподілені обчислювальні системи і технології, основи створення і моделювання обчислювальних систем, операційні системи – UNIX, FreeBSD, Linux, Solaris, Windows XP, 2000, 2003 Server та інші.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (123 «Комп’ютерна інженерія») можуть працювати на підприємствах в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності на посадах: техніка-програміста; техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; інженера з обслуговування комп’ютерних мереж; фахівця у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації; розробки Web-сайтів; оператор обчислювальних машин (ІІ та І категорії); формування та управління електронних баз даних; техніка із конфігурованої комп’ютерної системи; техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; техніка із системного адміністрування.

Загальна характеристика

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (081 «Право»)

Молодший спеціаліст з права є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму.

Професійна діяльність молодшого спеціаліста з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Молодший спеціаліст з права під час навчання у коледжі набуде таких вмінь:

1.Тлумачити та застосувати закони та інші нормативні акти; юридично правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів.

2.Забезпечувати законність в діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, а також неухильно дотримуватись державної та трудової дисципліни; здійснювати контроль за виконанням законів та інших державних рішень; вживати заходи по запобіганню порушень прав і законних інтересів громадян і організацій; забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян.

3.Складати та оформляти юридичні документи; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.

4.Проводити профілактичну роботу по дотриманню законності і попередженню правопорушень, зміцненню правопорядку; пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян; надавати юридичну допомогу населенню і організаціям.

5.Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; вивчати законодавство і практику його застосування; орієнтуватися в спеціальній літературі, застосовувати сучасні методи наукової організації праці.

У сфері юридичної практики та професійної діяльності молодшого спеціаліста з права виділяється установча, правотворча, правознавча, контрольна діяльність.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є:

- Індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката);

- Нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);

- Консультації з питань комерційної діяльності і управління;

- Управління і нагляд в сфері оподаткування;

- Діяльність системи по виконанню покарань;

- Охорона і забезпечення громадського порядку.

Фахівець за кваліфікацією «молодший спеціаліст з права» здатен виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади:помічника прокурора; помічника арбітра арбітражного суду; радника; юрисконсульта.

sample image