Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

ПРО КАФЕДРУ

Інформація

про кафедру туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи – це провідна кафедра соціально-економічного профілю Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна». Кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної і науково-дослідної діяльності у сфері ресторанно-готельного бізнесу для забезпечення надання високоякісних послуг ринку гостинності відповідно до світових стандартів.

Основною метою діяльності кафедри є підвищення рівня методичного забезпечення освітнього процесу та підготовка для індустрії туризму  і готельно-ресторанного бізнесу фахівців нової формації, що поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи у складному та динамічному конкурентному середовищі ринкової економіки.

На сьогоднішній день за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» кафедрою здійснюється підготовка освітнього рівня «бакалавр» за напрямами підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм»; за освітнім рівнем «спеціаліст» – спеціальність 242 «Туризм»; освітнім рівнем «магістр» – спеціальність 241 «Готельна і ресторанна справа».

Накафедрі туризму та готельно-ресторанної справи формується наукова школа «Розвиток туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу на світовий рівень». Основна робота наукової школи зосереджена на розробці фундаментальних та прикладних напрямків розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу на світовий рівень, наданні рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного та готельно-ресторанного господарства в умовах нестабільності національної системи.Також, при кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи діє студентський науковий гурток, що всебічно сприяє розвитку студентської молоді, яка цікавиться науковими проблемами сфери гостинності та мають здібності до самостійної творчої, організаційної і науково-дослідної роботи.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у виконанні планових наукових тем, а також готують до друку монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали з готельно-ресторанної справи та туристичного бізнесу тощо. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється у відповідності з планом, що розробляється на кожний навчальний рік.

Освітній процес з усіх дисциплін повністю забезпечений навчально-методичними комплексами, типовими і робочими програмами, текстами лекцій, які взаємопов'язані, професійно орієнтовані та відбивають специфіку галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Викладачі кафедри є науковими керівниками дипломних досліджень студентів. При кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи функціонують лабораторії: мультимедійна лінгафонна; організації готельного та ресторанного обслуговування; технології виробництва продукції; кабінети: проектування; гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи співпрацює з провідними закладами сфери гостинності Миколаївської області та за її межами, охоплюючи організацію і проведення практики студентів, сумісних лекцій і різноманітних науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів).

У процесі навчання студентів за профільними дисциплінами постійно використовуються інноваційні технології, сучасні методики традиційного та інтерактивного навчання, а професійна підготовка закріплюється на практичних та лабораторних заняттях з використанням сучасних технологій та обладнання.

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» реалізується за активної участі усіх науково-педагогічних працівників кафедри та студентів навчального закладу.

З метою вдосконалення якості освіти та забезпечення ефективної організації освітнього процесу, у 2015-2016 н.р. кафедрою визначено подальші кроки роботи за такими напрямами: вдосконалення навчальних програм; підвищення якості методичного забезпечення навчальних дисциплін; посилення практичної підготовки студентів; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до розвитку культури якості; вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання; формування контингенту студентів; встановлення зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу; розширення присутності інституту у національних і міжнародних програмах підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи є однією із провідних кафедр з науково-дослідної діяльності у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна». Тема наукового дослідження кафедри «Розвиток туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу на світовий рівень», у рамках якої науково-педагогічні працівники кафедри працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями, керують науково-дослідною роботою студентів, публікують монографії, статті, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основними напрямами досліджень є: обґрунтування фундаментальних та прикладних проблем регіонального розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу на Європейський рівень; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного та готельно-ресторанного господарства; інноваційні технології в організації туристичного, ресторанного та готельного бізнесу; вдосконалення стратегії розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу регіону.

Результати наукових досліджень кафедри втілюються у наукових та навчально-методичних розробках, що спрямовані на якісне забезпечення освітнього процесу студентів напрямів підготовки готельно-ресторанної справи та туризму.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть спільні науково-дослідні роботи з підприємствами України, підтримують тісні професійні і особисті зв’язки з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями та владними структурами. Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку економічних систем в умовах глобальної нестабільності», Круглого столу – вебінару «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні» (за підтримкою Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»), студентського туристичного форум у «Миколаїв – Україна – Світовий туристичний простір», Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності».

У рамках наукової діяльності на кафедрі була започаткована наукова школа «Актуальні проблеми регіонального розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії в умовах виходу на Європейський рівень».

Одним із першочергових завдань наукової діяльності кафедри є активізація наукової роботи студентів інституту, метою якої є залучення здібної й талановитої молоді до наукової діяльності з метою їх всебічного розвитку, реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

Студенти беруть участь у виконані науково-дослідних робіт, разом з науково-педагогічними кафедри проводять експериментальні роботи та теоретичні дослідження, що є основою підготовки курсових та дипломних робіт, виступають з доповідями на наукових конференціях, симпозіумах, форумах різних рівнів. Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри та студентів за останні три роки є публікації 5 навчальних посібників, 2 монографії, 4 наукових видань, 45 методичних розробок, більше 20 статей та 30 тез до Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Серед студентів переможців Всеукраїнських наукових робіт та олімпіад значні здобутки отримали:

- Бугровська Ю.В. у 2014 р. здобула І місце та отримала стипендію у конкурсі студентських наукових робіт студентів з інвалідністю за тематикою ХІV Міжнародної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів»; у 2015 р. отримала заохочувальний диплом у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н.р. за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»; у 2015 р. була нагороджена сертифікатом за кращу студентську роботу у конкурсі наукових робіт «Моє бачення ідеальної держави» в номінації «Шляхи трансформації держави».

- Стиценко О.В. у 2014 р. отримала сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та була нагороджена грамотою за перемогу у номінації «Високий рівень знань з дисципліни "Організація ресторанного господарства"»; у 2015 р. отримала сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та була нагороджена грамотою за перемогу у номінації «Оригінальність ідеї»;

- Гладій Л.О. у 2014 року в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Ф. Федьковича отримала сертифікат учасника та подяку за участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Туризм»;

- Кіянцев Є.О. у 2015 р. отримав грамоту за ІІІ місце (секція «Економіка») у конкурсі студентських наукових робіт за тематикою XI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»;

- Муржак Г.Ю. у 2015 р. отримала грамоту (секція «Технологія харчування») у конкурсі студентських наукових робіт за тематикою XI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»;

-          Ржепушевська Т.В. у 2016 р. отримала диплом за ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт присвячений Дню Науки в Україні;

-          Бугровська Ю.В. та Деребчинська А.В. у 2016 р. отримали дипломи за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт присвячений Дню Науки в Україні.

Для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» кафедрою систематично організовуються та проводяться лекції, семінари із залученням провідних фахівців, на яких розглядаються актуальні питання розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Професорів та доцентів кафедри запрошують опонувати дисертації на здобуття наукових ступенів, керувати науково-дослідною роботою аспірантів, брати участь у спільних дослідницьких проектах інших ВНЗ України, Польщі, Болгарії.

 

sample image