КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРО КАФЕДРУ

Загальна інформація про склад

кафедри Економіки та сфери обслуговування

Гаркуша Олексій Миколайович

Посада: завідувач кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Освіта: У 1975 році закінчив Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 1993 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин».

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК».

У 2007 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту.

Сфера наукових інтересів: «Актуальні проблеми функціонування та розвитку соціально-економічних систем».

Завгородній Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 2006 році закінчив Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». У 2017 році закінчив Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

Сфера наукових інтересів:механіка деформівного твердого тіла, теоретична механіка, теорії коливань пластин та оболонок, теорія пружності, теорія в’язкопружності, теорія пластичності, комп’ютерна інженерія, комп'ютерне моделювання, математичний аналіз, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, диференціальні та інтегральні рівняння, економічна кібернетика, економетрика, економіко-математичне моделювання.

Гроза Андрій Дмитрович

Посада: доцент кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 1984 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю  «Радіофізика і електроніка (нелінійна оптика)». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 2006 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримав кваліфікація магістра з економічної кібернетики.

Сфера наукових інтересів: «Технології надання дистанційних освітніх послуг».

Гаврилюк Світлана Павлівна

Посада: доцент кафедри економіки та сфери обслуговування.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Освіта: У 1995 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». У 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Сфера наукових інтересів: «Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій у розвиток підприємств готельного і ресторанного бізнесу».

Ляшенко Віктор Володимирович

Посада: старший викладач кафедри економіки та сфери обслуговування.

Освіта: У 1985 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адмірала Макарова за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини і установки». У 2005 році закінчивВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво». У 2006 році закінчивВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: «Особливості впровадження культури безпеки життєдіяльності», «Актуальні питання розвитку охорони праці в галузі», «Стратегічні аспекти розвитку природно-ресурсного потенціалу на регіональному рівні».

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ КАФЕДРИ

Науково-дослідна діяльність є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу якісної підготовки студентів випускової кафедри економіка та сфера обслуговування, яка здійснюється за планом інституту та кафедри і пов’язана з підготовкою до професійної діяльності майбутнього фахівця.

Тематика наукових досліджень тісно пов’язана з навчальними дисциплінами напряму підготовки «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності «Економіка». Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у навчальний процес сприяє покращенню якості навчання, дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів та залучати студентів до наукової роботи.

Загальний напрямок науково-дослідних робіт кафедри – розробка теоретичних та методичних основ розвитку напрямків економічної діяльності суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг. Результати наукових досліджень втілюються у наукових та навчально-методичних розробках, які спрямовані на якісне забезпечення навчального процесу та узагальнення сучасної практики діяльності суб’єктів господарювання. Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, наукових статей, тез доповідей на наукових, конференціях, навчально-методичних рекомендацій та матеріалів для студентів. Випускники кафедри впевнено почувають себе за будь-яких проблемних обставин, оскільки мають усі необхідні знання та навички для успішної роботи за спеціальністю і активно застосовують їх на практиці, орієнтуючись на зміни ринкової ситуації та обираючи відповідні рішення.

Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу з навчальних дисциплін економічного спрямування до світових стандартів відповідно з вимогами Болонської конвенції і методології економічної діяльності країн із розвиненою економікою.

Основні заходи кафедри, що заплановані на 2017/2018 н.р., пов’язані з проведенням науково-практичних конференцій, «круглих столів» з участю спеціалістів-практиків, тематичних дискусій, тренінгів, організацією ділових та рольових ігор, проведенням лекцій з використанням мультимедійного забезпечення тощо, зокрема конференції: «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (м. Миколаїв), «Мій науковий дебют» (м. Миколаїв), «Економічні проблеми розвитку суспільства» (м. Миколаїв), «Наукові досягнення молодих – шлях до професії» (м. Миколаїв), «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» з міжнародною участю (м. Миколаїв), «Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств» з міжнародною участю (м. Миколаїв), «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» (м. Миколаїв); кругли столи: «Економічна безпека підприємства в умовах економічної кризи», «Економічне управління об’єктом господарювання», «Актуальні питання комп’ютерного програмування», «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні»; науково-методичні семінари «Інноваційний розвиток підприємства», «Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної нестабільності».

 

 

Спеціальності

Спеціальності, з яких КАФЕДРА є випускаючою

Кафедра економіки та сфери обслуговування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр»:

  • галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки») напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» (051 «Економіка») освітнього рівня «бакалавр»;
  • галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки») спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» (051 «Економіка») освітнього рівня «магістр»;
  • галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» (241 «Готельно-ресторанна справа») освітнього рівня «бакалавр»;
  • галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «магістр»;
  • галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») напряму підготовки 6.140103 «Туризм» (242 «Туризм») освітнього рівня «бакалавр».

 

sample image