Спеціальность «Готельно-ресторанна справа»

 

Характеристика

 

ХАРАКТЕРСИТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Готельно-ресторанна справа»

У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр». Адже готельно-ресторанна справа як одна із високорентабельних галузей світової економіки повинна стати провідним напрямом економічного та соціального розвитку України, зокрема і на регіональному рівні.

За останні десятиліття відбулися значні зміни у сфері обслуговування населення, у тому числі у готельно-ресторанному господарстві : збільшилась кількість ресторанів, барів, кафе, поліпшився їхній зовнішній вигляд, цілком іншими стали торговельні зали для обслуговування гостей, докорінно змінився підхід до складання асортименту меню і карт ресторанів. Колишні їдальні, особливо у великих містах, змінилися елітарними ресторанами, сучасними підприємствами швидкого обслуговування з високою культурою і якістю ресторанної продукції.

Готельно-ресторанний бізнес є га­луззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів.

Забезпечення розвитку підприємницького потенціалу сфери готельно-ресторанної справи в умовах поглиблення відносин між Україною та Європейським Союзом, її вступом до Світової Організації Торгівлі, потребує підвищення якості регіональних пропозицій до рівня міжнародних стандартів для конкурентоспроможності Миколаївської області. Є потреба ефективності роботи підприємств, що потребують висококваліфікованих спеціалістів сфери готельно-ресторанних послуг.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є вивчення впроваджень новітніх прийомів роботи з клієнтами, що забезпечуються колективними зусиллями всіх суб’єктів освітнього процесу, застосування удосконалених форм і методів обслуговування, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і тех­нології.

Основні завдання, які виконують здобувачі вищої освіти під час навчання в інституті:

- організація діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- організація виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- організація процесу виробництва і надання готельних послуг;

- забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- вивчення маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- опанування чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

- планування та проектування закладів готельного і ресторанного бізнесу;

- проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних операцій;

- розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);

- володіння практичними навичками роботи з комп'ютерною технікою та інноваційними інформаційними технологіями підприємств готельно-ресторанного господарства;

- досконале володіння сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Майбутній спеціаліст з готельно-ресторанної справи зможе:

- поліпшувати якість обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства;

- розвивати готельно-ресторанний бізнес області та України в цілому;

- розробляти короткострокові і середньострокові плани діяльності закладів готельного та ресторанного господарства;

- застосовувати інноваційні та інформаційні технології у роботі підприємств готельно-ресторанного господарства;

- вдосконалювати роботу діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства;

- впроваджувати у роботу підприємств готельного та ресторанного господарства прогресивні технології.

 


 

Перелік майбутніх посад

Перелік майбутніх посад

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати первинні посади, що наведені в табл. 1:

Таблиця 1

Професійні групи та назви робіт, які здатний виконувати

бакалавр з готельно-ресторанної справи

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
2419.2* Професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

Фахівець з раціоналізації виробництва

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

Фахівець із якості

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2462* Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)

Фахівець із готельної справи

Фахівець із ресторанної справи

3119 Інші технічні фахівці у галузі фізичних наук та техніки

Диспетчер виробництва, служби перевезень

Технік з нормування праці, підготовки виробництва, праці

3414 Консультант з подорожей та організатори подорожей

Фахівець із готельного обслуговування

Фахівець із організації дозвілля

Фахівець із спеціалізованого обслуговування

4222 Службовці з інформування (довідок)

Адміністратор

Адміністратор залу

Адміністратор черговий

Черговий відповідальний по міністерству (бюро довідок)

Черговий з видавання довідок (бюро довідок)

Черговий по роботі з представниками Інтуриста та управління з обслуговування дипломатичного корпусу

Черговий інформаційно-довідкової служби

Черговий у більярдному залі


Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «магістр» можуть обіймати посади, що наведені в табл. 2:

Таблиця 2

Професійні назви робіт, які здатний виконувати

магістр з готельної і ресторанної справи

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
1210.1 Керівники підприємств, установ і організацій

Керуючий готельним господарством 

Керуючий підприємством харчування 

1225 Керівники виробничих підрозділів у ресторанах і готелях

Завідувач корпусу готелю 

Завідувач підприємства громадського харчування 

Завідувач поверху готелю 

Завідувач туристичного агентства 

Завідувач філіалу (філії) готелю

Начальник (керуючий) їдальні 

Начальник виробництва (на підприємстві харчування) 

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління 

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 

Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 

Ресторатор 

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)

Фахівець із готельної справи 

Фахівець із ресторанної справи 

Професіонали із готельної та ресторанної справи 

2483.2 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи  Фахівець із санаторно-курортної справи 
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 

Менеджер (управитель) у готельному господарстві 

1456 Менеджери (управителі) з організації харчування

Менеджер (управитель) ресторану

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

 

 

Перелік дисципліни, що вивчаються

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін,

що викладаються на освітньому рівні «бакалавр»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа»

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Українознавство:

- Історія України

- Україна в контексті світового розвитку

- Історія української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Фізичне виховання

 

2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Безпека життєдіяльності / Цивільний захист

Екологія та екологічна етика

Інформаційні технології

Основи наукових досліджень

Вища математика

Інженерне обладнання будівель

Харчова хімія

Мікробіологія

Економічна теорія

 

3. Цикл професійної та практичної підготовки

Охорона праці в галузі

Інформаційні технології в готельно-ресторанній справі

Організація готельного господарства

Організація ресторанного господарства

Проектування і дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства

Технологія продукції ресторанного господарства

Маркетинг готельно-ресторанного господарства

Логістика

Економіка підприємства

Облік і аудит

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Барна справа

Гігієна та санітарія

Управління якістю товарів та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Етнічні кухні


Перелік дисциплін, що викладаються на освітньому рівні «магістр»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1. Цикл загальної підготовки

Дидактика вищої школи

Методологія і організація наукових досліджень

Ділова іноземна мова

1.2. Цикл професійної підготовки

Інноваційні ресторанні технології

Інноваційні технології у готельному господарстві

Інноваційні технології у туризмі

Реінжиніринг бізнес-процесів

2. Дисципліни вільного вибору студентів

2.1. Цикл загальної підготовки

Педагогіка і психологія вищої школи

Психологія організації

Інформаційні технології в готельній та ресторанній справі

Автоматизовані системи управління готельним бізнесом

Мерчандайзинг у ресторанному господарстві

 

2.2. Цикл професійної підготовки

Інноваційний менеджмент

Управління економічною діяльністю підприємств

Бізнес планування у підприємствах готельно-ресторанного типу

Економічна безпека підприємства

Основи корпоративного дизайну

Екскурсологія

Економіка закладів готельно-ресторанного господарства

Курортне обслуговування

Логістика готельно-ресторанного бізнесу

Стратегічний менеджмент

 

 

sample image