Загальна характеристика

спеціальності«Економічна кібернетика»

(«Економіка»)

У сучасних швидко мінливих ринкових умовах, коли попит та пропозиція вимагає від економічної системи здатності до швидкої перебудови, необхідність у фахівцях, що вміють аналізувати, прогнозувати і приймати вірні та обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням аналізу динаміки ринку різко зростає. Такі фахівці повинні мати знання у галузі економіки, аналізу та дослідження економічних систем, теорії і практики прийняття рішень, моделювання розвитку ринку, менеджменту, маркетингу, господарсько-правових відносин, інформаційних та комп’ютерних технологіях.

Саме таку направленість має підготовка майбутніх професіоналів за спеціальністю «Економіка» («Економічна кібернетика»), та виникає з врахуванням зростаючих потреб виробничих та господарських структур, органів місцевого та державного управління, навчальних закладів у фахівцях, що вміють здійснювати комплексний аналіз економічної діяльності підприємства; розробляти економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства; формувати заходи щодо економічного розвитку підприємства; визначати резерви економічного розвитку підприємства; оцінювати економічну ефективність впровадження нової техніки та технології; визначати адекватні методики проведення науково-дослідних робіт; обґрунтовувати планові рішення; прогнозувати економічно-господарську динаміку виробничих та господарських структур; використовувати новітні комп’ютерні та інформаційні технології.

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Економіка» («Економічна кібернетика») здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної функції. Фахівець з економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька. Адже економіка – це комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме – про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Економічна кібернетика» («Економіка») спроможні виконанувати професійні функції за наступними видами економічної діяльності:

- діяльність у сфері інформатизації: консультації з питань інформатизації, створення програмного забезпечення; обробка даних, робота з базами даних;

- дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (у частині, що стосується економіки, статистики, організації та управління);

- послуги, що надаються переважно юридичним особам: діяльність у сфері бухгалтерського обліку, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління;

- державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі: діяльність у сфері статистики та соціології, коригування діяльності у сфері економіки;

- діяльність, віднесена до компетенції держави: міжнародні відносини, функціонування та підтримка інформаційних служб;

- оптова торгівля офісною та комп'ютерного технікою;

- спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку.

Здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» спеціальності «Економічна кібернетика» («Економіка») спроможні виконанувати професійні функції за наступними видами економічної діяльності:

- фахівці державної служби;

- економісти;

- керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;

- фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва;

- викладачі середніх навчальних закладів;

- вчителі спеціалізованих навчальних закладів;

- керівники підрозділів комп’ютерних послуг;

- керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;

- наукові співробітники (обчислювальні системи);

- керівники підрозділів комп’ютерних послуг;

- керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі;

- керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні;

- розробники обчислювальних систем;

- адміністратори бази даних.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» (051 «Економіка») можуть обіймати посади: помічника керівника підприємства (установи, організації); помічника керівника малого підприємства; організатора діловодства; адміністративного помічника; референта з основної діяльності; фахівця з фінансово-економічної безпеки; техніка-програміста; техніка з підготовки виробництва; техніка з планування.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «магістр» спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» (051 «Економіка»)можуть обіймати посади: начальника відділу автоматизованої системи управління виробництвом; начальника центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального); директора (керівника) малого підприємства; керуючого інформаційно-обчислювальною фірмою; наукового співробітника (обчислювальні системи); головного фахівця електронного устаткування; головного фахівця з програмного забезпечення; керівника підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання; головного фахівця електронного устаткування; головного фахівця з програмного забезпечення; аналітика з комп’ютерних комунікацій; аналітика комп’ютерних систем; аналітика комп’ютерного банку даних.

sample image