Спеціальність 076

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

«Предпринимательство – это не наука и не искусство.

Это практика …»

«Предприниматель всегда ищет изменения, реагирует на них и использует их как возможность.»

Пітер Друкер

«Предпринимательство – это не работа, это стиль жизни».

Ричард Брэнсон

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова

                                                              діяльність

Рівень вищої освіти: Бакалавр/магістр

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

Біржова діяльність – це діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

Обов’язки фахівця – аналізувати товарні ринки і конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів підприємницької діяльності.

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

Знання:

 • з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності в сучасних умовах;
 • з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
 • з надання  якісних послуг та здійснення операційна  на товарних біржах.

Вміння:

 • формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
 • визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
 • проведення ділових переговорів та оформлення договорів.

Навички:

 • з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;
 • прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • організації торгівельної діяльності та діяльності в сфері надання послуг;
 • у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
 • організація біржових операцій.

Комунікаційні здібності:

 • з роботи в команді та співробітництва;
 • з аргументування власної позиції;
 • при спілкуванні з іноземними партнерами.

Самостійність і відповідальність:

 • при ухваленні рішень щодо організації та ведення власної справи;
 • при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності.

Протягом навчання в нашому інституті за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» студенти вивчатимуть майже 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об'єднати в кілька блоків, зокрема:

гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземна мова, філософія.

- природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належить: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, оптимізаційні методи і моделі, технологія галузі.

- професійно-орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: підприємництво, основи товарознавства, біржова діяльність, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація виробництва тощо.

foto7

Семінар-тренінг з менеджменту ст. викладача Сидорець Л.В. (травень 2017 р.)

Таким чином, засвоєння знань, які передбачають навчальною програмою спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формує у студентів опанування системи теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо використання основ прикладної економіки, методів організації ефективного господарювання на рівні основної ланки суспільного виробництва, підприємства, формує необхідну сукупність теоретичних і практичних знань для вирішення конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

-  можливість заснувати та ефективно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах;

-  можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;

-  органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також циклу «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;

-  прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;

-  функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;

- оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

foto8

Семінар-тренінг з менеджменту ст. викладача Сидорець Л.В. (травень 2017 р.)

 

Здобувачі вищої освіти, що успішно закінчують навчання у Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» будуть мати можливість заснувати власний бізнес та обіймати високооплачувані посади, зокрема:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.

 

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

 

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Ми зацікавлені в особистісному зростанні та розвитку своїх студентів, а тому відкриті для будь-яких експериментів, роблячи процес навчання цікавим та простим.

Нам важливо, щоб ви, наші студенти – майбутні випускники, досягли очікуваних результатів, змогли застосувати свої знання й здобуті навички на практиці та отримали впевненість у своєму майбутньому.

 

Ваш успіх – наша перемога!


Запрошуємо

на навчання до Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку

людини ВНЗ «Університет «Україна»

за спеціальністю

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»!

sample image