M

Економічна кібернетика

M

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 
 

    Економічна кібернетика—нова та необхідна спеціальність на сучасному ринку праці Термін «кібернетика» походить від грецького kybernetike—мистецтво управління. Апарат кібернетики дає змогу розкривати закономірності функціонування технічних, біологічних, соціально-економічних систем та управління ними, з’ясовувати логіку їх внутрішнього розвитку, завдяки чому він широко застосовується в науках, які вивчають ці системи. Економічні системи належать до класу складних динамічних систем, тому з метою їх дослідження широко використовують кібернетичні принципи, чим і зумовлене виокремлення наукового напрямку «економічна кібернетика».


    Економічна кібернетика пов’язана з теорією управління, економіко-математичним моделюванням, сучасними інформаційними системами та технологіями та з економічними дисциплінами—економічною теорією, макро- та мікроекономікою, менеджментом і т. ін. 
Спираючись на результати цих наук, економічна кібернетика вивчає взаємодію виробничо-технічної, соціально-економічної та організаційно-господарської структур економіки під час управління нею, а також у процесах функціонування й розвитку цієї системи як єдиного цілого. 
Вже на бакалаврському рівні, крім дисциплін гуманітарного та загальноекономічного циклів, вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни: інформаційні системи в економіці, технологія створення програмних та інтелектуальних систем, моделювання економіки та інші. 
Під час навчання студенти, при бажанні, здобувають робітничу спеціальність “оператор комп’ютерного набору”. 
Після отримання диплому бакалавра за напрямом “Економічна кібернетика” Ви зможете продовжувати навчання для здобуття кваліфікації магістра або працювати на посадах фахівців та керівників як економічних підрозділів, так і інформаційних служб. 
Після отримання диплому магыстра Ви зможете працювати не тільки економістами всього спектру професійної групи, але і інженерами з комп’ютерних систем та інженерами-програмістами, займати посади керівників відділів та підприємств, а також вступати до аспірантури та інших вищих навчальних та наукових закладів за економічними та інформаційними спеціальностями.

Загальна характеристика економічної кібернетики

    Виникнення економічної кібернетики як самостійного наукового напрямку відносять до 60-х років ХХ ст., що було значною мірою зумовлено розвитком як якісних, так і кількісних уявлень про економічні процеси, розширенням досліджень у галузі системного аналізу економіки, економіко-математичного моделювання, розширенням використання ЕОМ в обробці економічної інформації. 
Вперше термін «економічна кібернетика» з’явився майже одночасно й незалежно у працях академіка В. Немчинова, польських вчених О. Ланге і Г. Гриневського, англійського вченого С. Біра. Саме вони окреслили первісне коло проблем цієї науки, приділивши особливу увагу зв’язку системного аналізу економіки з теорією регулювання, логічними та математичними моделями, теорією інформації. Магістральну лінію формування цього напрямку становив синтез економіко-математичного моделювання із загальними принципами кібернетики. Значний внесок у розвиток економічної кібернетики зробили Н. Кобринський, Є. Майминас, О. Смирнов, О. Гранберг, Ю. Черняк, М. Мойсеєв та інші. 
Економічна кібернетика розглядає економіку, а також її структурні й функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси управління, що реалізуються за допомогою руху та перетворення інформації. 
Об’єктом вивчення економічної кібернетики є економіка в цілому, галузі та сектори економіки, окремі підприємства та організації тощо. 
Предметом дослідження — функціонування й розвиток економіки як керованої системи і, насамперед, інформаційні за своїм змістом механізми управління економічними процесами. 
Економічна кібернетика тісно пов’язана, з одного боку, з теорією управління, економіко-математичним моделюванням, сучасними інформаційними системами та технологіями, а з другого — з широким колом конкретних економічних дисциплін (економічною теорією, макро- та мікроекономікою, менеджментом тощо), а також соціологією, соціальною психологією, правознавством. 
Використовуючи результати цих наук, економічна кібернетика формує цілісне уявлення про економіку як складну динамічну систему, вивчає взаємодію її виробничо-технічної, соціально-економічної та організаційно-господарської структури у процесах управління, функціонування та розвитку економіки як системи.

   Характеристика спеціальності "Економічна кібернетика" 
Фахівці напряму підготовки 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО» спроможні виконанувати професійні функції за одним або кількома з наступних видів економічної діяльності:

Бакалавр, спеціальність 6.030502 «Економічна кібернетика»

 • Діяльність у сфері інформатизації: консультації з питань інформатизації, створення програмного забезпечення; обробка даних, робота з базами даних
 • Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук (у частині, що стосується економіки, статистики, організації та управління)
 • Послуги, що надаються переважно юридичним особам: діяльність у сфері бухгалтерського обліку, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління
 • Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі: діяльність у сфері статистики та соціології, курирування діяльності у сфері економіки
 • Діяльність, віднесена до компетенції держави: міжнародні відносини, функціонування та підтримка інформаційних служб
 • Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти
 • Оптова торгівля офісною та комп'ютерного технікою
 • Спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку
 • Здавання під найм офісного устаткування та комп'ютерної техніки

Магістр, спеціальність 8.03050201 «Економічна кібернетика»

 • Фахівці державної служби
 • Економісти
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
 • Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва
 • Викладачі середніх навчальних закладів
 • Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
 • Керівники підрозділів комп’ютерних послуг
 • Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
 • Наукові співробітники (обчислювальні системи)
 • Керівники підрозділів комп’ютерних послуг
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
 • Розробники обчислювальних систем
 • Адміністратори бази даних
 

M

 

M

 

 

sample image