Кафедра “Підприємництва” готує студентів за такими спеціальностями: ‘Бухгалтерський облік, ’“Облік і аудит”, ‘Товарознавство та торгівельне підприємництво’, “Комерційна діяльність” та ‘Маркетинг’.
Спеціальність ‘Облік і аудит’ має ІV рівень акредитації та готує студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”
Терміни навчання:
“молодший спеціаліст” - 3 роки
“бакалавр” - 4 роки
“спеціаліст” - 1 рік
“магістр” - 1 рік

Після закінчення освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму “Економіка і підприємництво” студент має право продовжити навчання для отримання повної вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” або “магістр” за власним бажанням.
Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • 5.03050901 –«Бухгалтерський облік», молодший спеціаліст
 • 6.030509 – «Облік і аудит», бакалавр
 • 7.03050901 – «Облік і аудит», спеціаліст
 • 8.03050901 – «Облік і аудит», магістр


Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим. Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, релевантною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів та інвесторів, органи державного управління та професійних розпорядників коштів, тобто банків.


Один із відомих родоначальників бухгалтерії Лука Пачолі (1445-1515) стверджував: “Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків”. А тому професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.


Чому цей напрям стає все більш популярним? Тому що це:

 • високий попит на фахівців на ринку праці;
 • можливість роботи в престижних українських та іноземних компаніях, а також в органах державної влади;
 • можливість роботи по суміжним спеціальностям: фінанси та кредит, аудит, фінансовий менеджмент;
 • високий рівень оплати праці.

Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту готує кафедра ‘Підприємництва’ нашого університету.
Наші випускники успішно працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих навчальних закладах на посадах: фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, ревізора податкової служби, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.
Комерційна діяльність - одна з основних складових сучасного бізнесу. Комерція охоплює не тільки сферу купівлі-продажу, вона являє собою більше складний процес, який включає:

 • розрахункові, господарсько-фінансові операції;
 • правові аспекти укладання угод;
 • пошук і аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств;
 • роботу з постачальниками й споживачами;
 • організацію комерційних контактів суб'єктів ринку (таких, як оренда, лізинг, концесія, комісія, факторинг, контрактація і ін.).
 • У рамках підприємства-виробника комерційна діяльність передбачає забезпечення погодженості між окремими службами: це й виробничий відділ, і відділ маркетингу, фінансовий і плановий відділи. Фахівець в області комерційної діяльності затребуваний у будь-який організації, що виробляє товар або надає послуги, у торговельному підприємстві, у банку, страховій і лізинговій компаніях, посередницьких організаціях, а також у приватному бізнесі.


Актуальність комерційної діяльності в наш час із кожним днем зростає. Це пов'язане з великим ступенем ризику при прийнятті комерційних рішень, особливо для підприємств, що здійснюють зовнішньоторговельні операції.
В умовах сучасної ринкової економіки маркетинг є найважливішим інструментом бізнесу. Він охоплює практично всі сфери комерційної діяльності, включаючи виробництво, торгівлю та сферу послуг, а також некомерційну сферу. Маркетингова діяльність стосується таких аспектів господарської діяльності підприємств, як вивчення ринків, розробка нових товарів, формування товарної, цінової та розподільної політики, організація інформаційного обміну зі споживачами (реклама, паблік рілейшнз і т.п.), освоєння нових ринків і ринкових сегментів.
Ділові люди розуміють, що для досягнення успіху необхідно мати повну та достовірну інформацію про стан ринку і перспективи його розвитку, а також про потреби й запити споживачів. Скласти реальну картину взаємин організації з ринком і надати фірмі допомогу в ухваленні вірного рішення на основі професійного аналізу даної картини - це і є робота маркетолога.
Актуальність маркетингу в міру формування в нашій країні цивілізованих ринкових відносин з кожним днем зростає все більше.

sample image