Інформація про кафедру товарознавства та комерційної діяльності

    Підготовку студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» здійснюють на кафедрі товарознавства та комерційної діяльності.

    Кафедра товарознавства та комерційної діяльності – одна з кафедр факультету економіки та підприємництва Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», що готує фахівців з товарознавства та комерційної діяльності, які отримують глибокі знання і нави­чки з товарознавства, комер­цій­ної діяльності та експертизи продовольчих і непродовольчих товарів, оволодівають основами технологій виробництва, логістики та тор­гівлі товарами масового спожи­вання і методами управління, які забезпечують високу якість і конкурентоспро­можність това­рів на вітчизняному та світо­вому ринках.

    Випускову кафедру очолює Скупський Руслан Миколайович – доктор економічних наук, доцент, у 1994 р. закінчив Український державний аграрний університет за  спеціальністю – агрономія, і здобув кваліфікацію вчений агроном. У 1996 р. закінчив Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу і здобув кваліфікацію економіста-бухгалтера. У 2013 році Руслан Миколайович отримав наукову ступінь доктора економічних наук; тема дисертації «Інноваційний розвиток промислового овочівництва в аграрних підприємствах: теорії, методологія, практика» за спеціальністю – 08.06.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Сфера його наукових інтересів – сучасна комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. Скупський Р.М. пройшов підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на кафедрі комерційної діяльності та підприємництва, тема випускової роботи: «Удосконалення організації логістичних операцій підприємства», 2015 р.

     До складу випускової кафедри входить 7 осіб, які працюють на постійній основі. Серед професорсько-викладацького складу кафедри докторів наук, доцентів – 1 особа (Скупський Р.М.),  кандидатів наук, професорів – 3 особи  (Юлдашев Н.М., Ляшенко В.В., Новосад Н.І.), викладачів, що не мають наукових ступенів – 3 особи.

     Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється  відповідно до плану, що розробляється на кожний навчальний рік. Матеріали стажування використовуються у навчально-виховному процесі.

    Викладачі працюють над посібниками, монографіями та дисертаціями.

    На випусковій кафедрі товарознавства та комерційної діяльності постійно діє методичний семінар, на якому обговорюються актуальні питання навчальних дисциплін та виховної роботи зі студентською молоддю, засоби активізації та підвищення ефективності освітнього процесу, сучасні проблеми управлінської діяльності підприємств, організацій, установ. Кафедра співпрацює з підприємствами Миколаївської області різних форм власності та науковими працівниками різних вищих навчальних закладів.

         Науково-дослідна діяльність є невід’ємною частиною освітнього процесу якісної підготовки студентів випускової кафедри товарознавства та комерційної діяльності, яка здійснюється за планом інституту та кафедри і пов’язана з підготовкою до професійної діяльності майбутнього фахівця.

       Кафедра товарознавства та комерційної діяльності володіє достатнім науковим потенціалом. Із загальної кількості викладачів, 4 мають науковий ступінь, а саме: 1 доктор економічних наук; 2 кандидата економічних наук; 2 кандидата технічних наук; 2 старших викладачі; 1 асистент кафедри. Тематика наукових досліджень тісно пов’язана з навчальними дисциплінами напряму підготовки «Економіка та підприємництво» спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність». Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес сприяє покращенню якості навчання, дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів та залучати студентів до наукової роботи.

Загальний напрямок науково-дослідних робіт кафедри - розробка теоретичних та методичних основ розвитку товарознавства та комерційної діяльності суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг.

      Науково-дослідна робота кафедри проводиться у розрізі діяльності наукової школи «Сучасна комерційна діяльність на ринку товарів і послуг»  та студентського наукового товариства «Сучасні проблеми товарознавства: теоретичний та практичний аспект». Результатом роботи цих напрямів є участь у конференціях та публікаціях тез доповідей учасників, зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», м. Миколаїв, 28-29 листопада, 2014 р.; Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств», м. Миколаїв, 3-4 квітня, 2015 р.; Студентська наукова конференція «Наукові досягнення молодих - шлях до професії», м. Миколаїв, 9 квітня, 2015 р.; Інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та фінансів», м. Миколаїв, 24 травня, 2015 р.; Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю «Актуальні тренди економічного розвитку України», м. Миколаїв 27-29 травня, 2015 р.; Х Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта – 2014/2015», Прага, 26.12.2014 – 09.01.2015 р. та ін.

   Результати наукових досліджень втілюються у наукових та навчально- методичних розробках, які спрямовані на якісне забезпечення освітнього процесу та узагальнення сучасної практики діяльності підприємств. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях, навчально-методичних рекомендацій та матеріалів для студентів.

   Важливим напрямом організації наукової роботи є проведення і участь у наукових конференціях, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між ученими з інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та зарубіжжя, а також дають змогу налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності.

     Протягом року викладачі кафедри беруть активну участь у керівництві науково-дослідною роботою студентів: готують їх до участі у конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт. Так, студенти є постійними учасниками  щорічних конференцій, зокрема: «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ), «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (м. Миколаїв), «Мій науковий дебют» (м. Миколаїв), «Економічні проблеми розвитку суспільства» (м. Миколаїв), «Наукові досягнення молодих – шлях до професії» (м. Миколаїв), «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» з міжнародною участю (м. Миколаїв), «Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств» з міжнародною участю (м. Миколаїв) тощо.

    До початку кожного навчального року викладачами кафедри оновлюються робочі і навчальні програми та електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.

     Протягом останнього року на кафедрі під керівництвом завідуючого кафедрою доктора економічних наук, доцента Скупського Руслана Миколайовича проведено три засідання круглого столу: «Розвиток логістичного менеджменту в Україні», «Державна підтримка малого та середнього підприємництва в Україні», «Актуальні питання торговельного підприємництва» і два науково-методичні семінари з актуальних питань товарознавства та комерційної діяльності суб’єктів ринкової економіки: «Комерційні ризики в торгівлі», «Пошук постачальників у торгівельній діяльності».

     Одне з першочергових завдань наукової роботи кафедри полягає в оволодінні студентами новітніми досягненнями вітчизняної науки у сфері організації та планування комерційної діяльності і товарознавства.

     Наскрізний характер цієї роботи забезпечується шляхом залучення студентів до роботи над обраною науковою проблемою протягом усього часу навчання, закінчуючи написанням дипломних робіт магістра.

     Ідея єдності освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри товарознавства та комерційної діяльності. Реалізація стратегії здійснюється за такими напрямками: «Освіта для життя» - забезпечення якості освітнього процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання; «Наука для практики» - підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу; «Бізнес для майбутнього» - впровадження бізнес-складової в освітній процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців у відповідності до сучасних вимог бізнес середовища, тісною співпрацею з провідними компаніями України та світу.

 

sample image