ХАРАКТЕРСИТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Готельно-ресторанна справа»

У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр». Адже готельно-ресторанна справа як одна із високорентабельних галузей світової економіки повинна стати провідним напрямом економічного та соціального розвитку України, зокрема і на регіональному рівні.

За останні десятиліття відбулися значні зміни у сфері обслуговування населення, у тому числі у готельно-ресторанному господарстві : збільшилась кількість ресторанів, барів, кафе, поліпшився їхній зовнішній вигляд, цілком іншими стали торговельні зали для обслуговування гостей, докорінно змінився підхід до складання асортименту меню і карт ресторанів. Колишні їдальні, особливо у великих містах, змінилися елітарними ресторанами, сучасними підприємствами швидкого обслуговування з високою культурою і якістю ресторанної продукції.

Готельно-ресторанний бізнес є га­луззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та задовольнити культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів.

Забезпечення розвитку підприємницького потенціалу сфери готельно-ресторанної справи в умовах поглиблення відносин між Україною та Європейським Союзом, її вступом до Світової Організації Торгівлі, потребує підвищення якості регіональних пропозицій до рівня міжнародних стандартів для конкурентоспроможності Миколаївської області. Є потреба ефективності роботи підприємств, що потребують висококваліфікованих спеціалістів сфери готельно-ресторанних послуг.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є вивчення впроваджень новітніх прийомів роботи з клієнтами, що забезпечуються колективними зусиллями всіх суб’єктів освітнього процесу, застосування удосконалених форм і методів обслуговування, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і тех­нології.

Основні завдання, які виконують здобувачі вищої освіти під час навчання в інституті:

- організація діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- організація виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- організація процесу виробництва і надання готельних послуг;

- забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- вивчення маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- опанування чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

- планування та проектування закладів готельного і ресторанного бізнесу;

- проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних операцій;

- розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);

- володіння практичними навичками роботи з комп'ютерною технікою та інноваційними інформаційними технологіями підприємств готельно-ресторанного господарства;

- досконале володіння сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Майбутній спеціаліст з готельно-ресторанної справи зможе:

- поліпшувати якість обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства;

- розвивати готельно-ресторанний бізнес області та України в цілому;

- розробляти короткострокові і середньострокові плани діяльності закладів готельного та ресторанного господарства;

- застосовувати інноваційні та інформаційні технології у роботі підприємств готельно-ресторанного господарства;

- вдосконалювати роботу діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства;

- впроваджувати у роботу підприємств готельного та ресторанного господарства прогресивні технології.

Перелік майбутніх посад

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати первинні посади, що наведені в табл. 1:

Таблиця 1

Професійні групи та назви робіт, які здатний виконувати

бакалавр з готельно-ресторанної справи

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
2419.2* Професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

Фахівець з раціоналізації виробництва

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

Фахівець із якості

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2462* Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)

Фахівець із готельної справи

Фахівець із ресторанної справи

3119 Інші технічні фахівці у галузі фізичних наук та техніки

Диспетчер виробництва, служби перевезень

Технік з нормування праці, підготовки виробництва, праці

3414 Консультант з подорожей та організатори подорожей

Фахівець із готельного обслуговування

Фахівець із організації дозвілля

Фахівець із спеціалізованого обслуговування

4222 Службовці з інформування (довідок)

Адміністратор

Адміністратор залу

Адміністратор черговий

Черговий відповідальний по міністерству (бюро довідок)

Черговий з видавання довідок (бюро довідок)

Черговий по роботі з представниками Інтуриста та управління з обслуговування дипломатичного корпусу

Черговий інформаційно-довідкової служби

Черговий у більярдному залі

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «магістр» можуть обіймати посади, що наведені в табл. 2:

Таблиця 2

Професійні назви робіт, які здатний виконувати

магістр з готельної і ресторанної справи

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
1210.1 Керівники підприємств, установ і організацій

Керуючий готельним господарством 

Керуючий підприємством харчування 

1225 Керівники виробничих підрозділів у ресторанах і готелях

Завідувач корпусу готелю 

Завідувач підприємства громадського харчування 

Завідувач поверху готелю 

Завідувач туристичного агентства 

Завідувач філіалу (філії) готелю

Начальник (керуючий) їдальні 

Начальник виробництва (на підприємстві харчування) 

1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління 

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 

Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 

Ресторатор 

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)

Фахівець із готельної справи 

Фахівець із ресторанної справи 

Професіонали із готельної та ресторанної справи 

2483.2 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи  Фахівець із санаторно-курортної справи 
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 

Менеджер (управитель) у готельному господарстві 

1456 Менеджери (управителі) з організації харчування

Менеджер (управитель) ресторану

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

 

 

 

ХАРАКТЕРСИТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«Комп’ютерна інженерія»

З інтенсивним розвитком людства постійно збільшується об’єм інформації, а отже виникає потреба в опрацюванні, збереженні та передачі інформації. Значне полегшення при передачі інформації прийшло до людства при створенні комп’ютерних мереж. Комп’ютерні мережі були створені для інтенсифікації обміну інформацією між комп’ютерами. При зростанні застосування комп’ютерних мереж в різних галузях людської діяльності, виникає потреба у фахівцях з комп’ютерної інженерії.

У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія» освітнього рівня «бакалавр».

Профілем фахівця напряму підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія» є створення, використання, обслуговування комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Основний наголос останні роки зроблено на посилене використання в освітньому процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться в комп'ютерних класах в яких встановлено найсучасніші персональні комп'ютери з операційними системами Windows 7. Також у процесі навчання студенти напряму підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія» опановують профільні дисципліни, що стосуються локальних та глобальних комп'ютерних мереж (Internet, Ethernet, TokenRing, ATM та ін.), операційних систем (WindowsVista, WindowsXP, Windows 2000 Server, Unix, Linux, NovellNetware), мов програмування (C++, Assembler, Perl, PHP, XML, Java, Delphi, та ін.), систем керування базами даних (FoxPRO, SQLServer, InterBase, Oracle, MSAccess), основ комп'ютерного моделювання та штучного інтелекту (Matlab 7.0, NeuroSolutions та ін.).

Фахівець з даної спеціальності підготовлений до робіт, пов'язаних з: виробництвом, монтажем та ремонтом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації; створенням програмного забезпечення; роботами з базами даних; контролем та діагностуванням апаратних та програмних засобів комп'ютерних систем; аналіз існуючих та побудова нових комп'ютерних систем та мереж; розробка Інтернет- та ВЕБ-технологій та сервісів; аналіз існуючих та побудова нових комп'ютерних систем та мереж.

 

Перелік майбутніх посад

Здобувачі вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» напряму підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати посади:

- аналітик комп'ютерних інформаційних систем;

- інженер-програміст комп'ютерних графічних систем;

- адміністратор баз даних;

- адміністратор комп'ютерних мереж;

- інженер з експлуатації обчислювальних систем та мереж;

- розробник обчислювальних систем та мереж;

- розробник та тестувальник апаратного і системного програмного забезпечення.

 

 

ХАРАКТЕРСИТИКА спеціальності «ТУРИЗМ»

 

У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр». Адже туристична галузь набуває все більшого значення для соціально-економічного розвитку Миколаївщини.

Миколаївська область володіє потужним рекреаційно-туристичним потенціалом, вигідним географічним розташуванням, багатою історико-культурною спадщиною та має перспективні умови для успішного розвитку туризму і відпочинку. Завдяки тільки наявним запасам родовищ мінеральних вод, лікувальних грязей можливо організувати лікування близько 140 тис. чоловік на рік. Основу потужного туристично-рекреаційного та оздоровчо-лікувального комплексу становлять курортні території, найбільшими з яких є Коблеве, Рибаківка, Чорноморка та Очаків.

У Миколаївській області зареєстровано 10 ліцензованих суб’єктів туроператорської діяльності (туроператорів). Послуги оздоровлення та відпочинку надають 316 колективних засобів розміщення на 32649 місць, з них: готелів та аналогічних засобів розміщення – 93 (3046 місць); спеціалізованих засобів розміщення – 223 (29603 місць), а саме: санаторіїв – 15 (4356 місць), пансіонатів – 15 (3247 місць), баз відпочинку – 193 (22000 місць), 35 дитячих оздоровчих таборів на 8991 місце, які головним чином, зосереджені у рекреаційно-оздоровчих зонах Березанського та Очаківського районів, а також у місті Очаків. В області нараховується близько 6,0 тис. пам’яток історії, 4,5 тис. пам’яток археології, понад 60 пам’ятників монументального мистецтва та майже 150 пам’яток архітектури.

Туристична сфера має реальні перспективи розвитку завдяки унікальним природним об’єктам. Саме тому туристичний ринок потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» є консолідація зусиль та наукових розробок щодо розвитку у регіоні повноцінної туристичної індустрії як економічної галузі, що дозволить використовувати туристично-рекреаційний потенціал області для створення нових робочих місць з метою обслуговування туристів.

Основні завдання, які виконують здобувачі вищої освіти під час навчання в інституті:

- обґрунтування розширення кількості якісних туристичних продуктів;

- вивчення  курортів місцевого та державного значення;

- дослідження інформаційної платформи розвитку туристичної сфери області;

- вивчення мережі об’єктів індустрії розваг, готельної інфраструктури та придорожнього сервісу;

- вирішення необхідності інформаційної підтримки об’єктів історико-культурного та природно-рекреаційного значення;

- знаходження кількості осередків сільського (зеленого) та екологічного видів туризму.

Майбутній спеціаліст з туризму зможе:

- створювати та просувати  нові туристичні продукти;

- поліпшувати якість об’єктів туристичної інфраструктури;

- розвивати сільський (зелений) туризм;

- формувати інформаційну платформу розвитку туристичної сфери області та України в цілому;

- збільшувати кількості рекреаційних зон.

Перелік майбутніх посад

Здобувачі вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 242 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» можуть обіймати первинні посади, що наведені в табл. 1:

Таблиця 1

Професійні назви робіт, які здатний виконувати бакалавр з туризму

Назва та шифр професійної групи Професійна назва роботи
3340 Інші фахівці в галузі освіти  Інструктор-методист з туризму
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей 

Екскурсовод 

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

Організатор подорожей (екскурсій) 

Організатор туристичної і готельної діяльності 

Фахівець з готельного обслуговування 

Фахівець з розвитку сільського туризму 

Фахівець з туристичного обслуговування 

Фахівець із організації дозвілля 

Фахівець із спеціалізованого обслуговування 

Фахівець із туристичної безпеки

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

Інспектор з туризму

Інструктор-методист з туризму 

4221 Агенти з туризму  Агент з організації туризму
4222 Службовці з інформування (довідок) 

Адміністратор (господар) залу 

Адміністратор черговий 

5149 

Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 

Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 

Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму) 

Провідник (за видами туризму) 

sample image